Vind de dichtstbijzijnde garage

Wettelijke vermeldingen

  1. Inleiding

De website is toegankelijk via het adres www.eurorepar.nl (hierna te noemen ''de Website'') en is bestemd voor persoonlijk informatief gebruik voor de internetgebruiker die op de website surft.

Geen enkel commercieel gebruik is toegestaan, ook niet gedeeltelijk, van de gepresenteerde gegevens, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Peugeot Nederland N.V. handelend onder de naam EUROREPAR Car Service (hierna te noemen ''EUROREPAR Car Service'').

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd ''Algemene Gebruiksvoorwaarden'') en aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

De gebruiker die zich aanmeldt en surft op de website wordt verondersteld de hierna uiteengezette Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en in hun geheel aanvaard te hebben.

De vennootschap die eigenaar is van de Website behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle elementen, producten of diensten die op de site worden voorgesteld, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Al deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruikers die huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden bij elke verbinding moeten raadplegen.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. In het geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, is de rechter in het arrondissement van Amsterdam bevoegd behalve in geval van toepassing van dwingende wettelijke bepaling.

 

  1. Publicatie en Hosting

De website www.eurorepar.nl wordt uitgegeven door:

Peugeot Nederland N.V., handelend onder de naam EUROREPAR Car Service, gevestigd te Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

Contact:

EUROREPAR Car Service Nederland
Lemelerbergweg 12
1101 AJ Amsterdam

Opsteller van de publicatie: Christophe Musy

Manager van de website: Jean-Paul Teunissen

Hosting:

OVH
2 rue Kellermann
F-59100 Roubaix

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

EUROREPAR Car Service wenst de gebruikers van de Website erop attent te maken dat een groot aantal elementen van de Website beschermd zijn door:

a)      het auteursrecht, dit kan met name zijn foto's, artikels, tekeningen, animaties, digitale audio- of video-opnamen, enz...

b)      en/of het tekeningen- en modellenrecht: dit geldt met name voor de wagenmodellen die op de Website verschijnen;

c)      en/of het merkenrecht: zoals in het bijzonder het merk «EUROREPAR», het logo «EUROREPAR Car Service», het semi-figuratieve merk «E gestileerd» evenals de merken van de automodellen en voornamelijk onderdelen die op de Website verschijnen.

Deze beschermde elementen zijn de exclusieve eigendom van EUROREPAR Car Service of van diens filialen of van derden die toestemming hebben gegeven aan EUROREPAR Car Service om ze te gebruiken.

Dientengevolge is elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welk procedé en op om het even welke drager (papier, digitaal, ...) van de gehele Website of gedeelte ervan verboden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van EUROREPAR Car Service, behoudens wettelijke uitzonderingen. Deze handelingen, die een schending van auteursrechten en/of het recht op tekeningen en modellen en/of het merkenrecht vormen, zijn onrechtmatig, en worden in sommige gevallen als een strafbaar feit beschouwd dat bestraft kan worden met boetes of gevangenisstraf in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

  1. Informatie met betrekking tot producten en diensten

De online raadpleegbare teksten en afbeeldingen van de Website hebben betrekking op de technische kenmerken op het moment waarop die op de Website geplaatst worden of waarop de betrokken webpagina’s bijgewerkt worden.

Als onderdeel van een beleid van constante verbetering van het product, kunnen de technische kenmerken, uitrustingen, opties en kleuren op elk moment worden gewijzigd. Overigens staat de huidige stand van de technologie geen 100% waarheidsgetrouwe weergave van de kleuren toe.

 

De kenmerken van het netwerk van EUROREPAR Car Service zijn die van het netwerk dat is opgezet op het grondgebied van België en het Groothertogdom Luxemburg. Ze kunnen variëren van land tot land en zijn bijgevolg niet overal ter wereld beschikbaar.

De informatie die op de Website wordt verstrekt is van algemene aard en heeft hoe dan ook geen enkele contractuele waarde.

 

Overigens zijn alle vermelde prijzen aanbevolen maximum adviesprijzen voor België en het Groothertogdom Luxemburg en zijn niet bindend noch voor EUROREPAR Car Service noch voor haar commercieel netwerk.

De diensten die op deze site worden gepresenteerd, zijn degene die door de leden van het deelnemende EUROREPAR Car Service netwerk kunnen worden aangeboden.
De vermelde prijzen die ter informatie worden gemeld zijn de prijzen zonder installatie, behalve in het geval van pakketten. Deze pakketten zijn alleen geldig voor de aangegeven periode.


Het verkoopnetwerk van EUROREPAR Car Service in Nederland staat tot uw beschikking om al uw vragen over de op deze website gepresenteerde producten en diensten te beantwoorden. We herinneren u eraan dat de leden van het verkoopnetwerk van EUROREPAR Car Service in Nederland onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat om hun eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door EUROREPAR Car Service georganiseerde (met inbegrip van de pakketten).

 

  1. Bescherming van persoonsgegevens

Het raadplegen van de website is mogelijk zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of enige andere persoonlijke informatie over hem hoeft te onthullen.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om ons privacybeleid hieronder te lezen.

 

Privacybeleid:

 

Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Peugeot Nederland N.V. handelend onder de naam
EUROREPAR Car Service gevestigd is te Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

5.1 Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt door EUROREPAR Car Service en op welke wettelijke basis zijn deze gesteund?

 

De doeleinden waarvoor wij informatie met betrekking tot uw voertuig verzamelen, zijn de volgende:

De verwerking van deze informatie is gebaseerd op:

Beheer en optimalisering van de klantenrelaties.

Onderzoeken, enquêtes of statistieken uitvoeren om de kwaliteit van onze producten beter te kunnen beoordelen, te verbeteren en aan te passen naar aanleiding van de behoeften van onze klanten.

Analyseer en optimaliseer de functies van de website.
 

EUROREPAR Car Service een legitiem belang heeft om de klantentevredenheid en de goede dienstverlening te waarborgen.

EUROREPAR Car Service een legitiem belang heeft om de kwaliteit van zijn producten te beoordelen en rekening houdend met de behoeften en tevredenheid van zijn klanten nieuwe functies te ontwikkelen.

EUROREPAR Car Service een legitiem belang heeft om te verbeteren en een superieure service te bieden met verbeterde functies.

Informatie versturen, met uw toestemming, over onze promoties en aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen, vragenlijsten, enquêtes en andere publicaties).

Uw voorafgaande toestemming, indien wettelijk vereist, door het juiste vakje aan te vinken bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan EUROREPAR Car Service.


EUROREPAR Car Service kan worden verplicht om informatie over de gebruiker vrij te geven om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, of om te reageren op een gerechtelijk of administratief verzoek.

 

5.2 Wie zijn de ontvangers?

 

De persoonsgegevens die wij verwerken, zullen gedeeld worden door EUROREPAR Car Service, op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

 

 

Categorieën van ontvangers

Doel van het doorgeven

1

Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als EUROREPAR Car Service.

Voor het uitvoeren onderzoek, analyse en ontwikkeling van door Stellantis N.V. vervaardigde producten te bevorderen.

2

Externe dienstverleners en / of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als EUROREPAR Car Service, betrokken zijn bij EUROREPAR Car Service, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door EUROREPAR Car Service voor de hierboven genoemde doeleinden.

Het voeren van marketingcampagnes, het uitvoeren van enquêtes en het voorstellen van commerciële aanbiedingen die zijn aangepast aan de behoeften van de klant.

3

Elke handelspartner van EUROREPAR Car Service die tot geheimhouding verplicht is.

Voor elk gebruik van geanonimiseerde gegevens voor statische doeleinden.

 

 

5.3 Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

 

Het kan EUROREPAR Car Service mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

 

5.4 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door EUROREPAR Car Service, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 5.1. (duur van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met U).

- Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.

- vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 

5.5 Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?

 

‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;

• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;

• Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.

 

Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen.

 

5.6 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

 

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op verwijderen van gegevens, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

 

U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

 

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kunt al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

 

EUROREPAR Car Service Nederland
Lemelerbergweg 12
1101 AJ Amsterdam

 

of via het internet naar het volgende adres: info-nl@eurorepar.nl

 

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder door uw claim te sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

(Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

 

 

  1. Hypertekst koppelingen

Er mag geen hyperlink worden opgezet van een website van een derde naar de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EUROREPAR Car Service.

 

In elk geval is EUROREPAR Car Service op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op websites waaraan deze website zou zijn gekoppeld door middel van hyperlinks of enig ander type koppeling.

 

  1. Veiligheid

- De internetgebruiker verbindt zich ertoe om, bij het gebruik dat hij van de Website maakt, geen manipulatie uit te voeren die zou kunnen leiden tot virussen en computerstoringen, functioneel of anders die de werking van de Website zou kunnen beïnvloeden of elke server of service die toegankelijk is via de Website. De gebruiker stemt er in het bijzonder mee in om alleen informatie, gegevens, documenten, betrouwbare bestanden, op de door de site gevormde ruimte beschikbaar te stellen, die onschadelijk zijn en die niet van invloed kunnen zijn op de werking van de Website of elke server of service toegankelijk via de Website.

 

- Het gebruik dat van de Website zal worden gemaakt of van servers of diensten die toegankelijk zijn via de Website zal moeten voldoen aan de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving, evenals aan de rechten van derden en mag geen afbreuk doen aan de naam van EUROREPAR Car Service in welke hoedanigheid en in welke vorm dan ook. In het bijzonder garandeert de gebruiker EUROREPAR Car Service tegen elke actie van derden in verband met de inhoud van de informatie die door de gebruiker beschikbaar wordt gesteld in de ruimte op de Website, met inbegrip van die welke voortkomen uit een inbreuk op privacy, intellectuele eigendomsrechten, openbare orde, moraliteit, respect voor privacy (recht op beeld enz.) of strafbepalingen van geldende nationale en / of internationale wetgeving. Als zodanig verbindt de gebruiker zich ertoe EUROREPAR Car Service schadeloos te stellen voor alle kosten, lasten en uitgaven die daardoor zouden worden gemaakt, inclusief de redelijke kosten en vergoedingen van de juridische adviseurs van EUROREPAR Car Service.

 

  1. Aansprakelijkheid

De gebruiker gebruikt de Website onder zijn volledige en exclusieve verantwoordelijkheid. EUROREPAR CAR SERVICE en haar dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade als gevolg van het gebruik van de Website of de websites die eraan gekoppeld zijn.
EUROREPAR Car Service biedt u de mogelijkheid om, op de Website, persoonlijke berichten te verzenden via servers onder de verantwoordelijkheid van zijn beheer en dit om u in staat te stellen uw correspondenten op de hoogte te stellen van het belang van bepaalde artikelen of documenten die aanwezig zijn op de Website. Als zodanig kan de verantwoordelijkheid van EUROREPAR Car Service niet worden ingeroepen vanwege een bericht dat een gebruiker via de Website naar een correspondent heeft geschreven.

 

EUROREPAR Car Service kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor berichten waarvan zij niet de auteur is en waarover zij geen controle heeft.
EUROREPAR Car Service vestigt de aandacht van de gebruiker erop dat bepaalde producten of diensten die op de Website worden aangeboden, het voorwerp kunnen uitmaken van specifieke voorschriften of zelfs beperkingen en / of verbodsbepalingen in welbepaalde landen.
- De Website is toegankelijk via het Internet.
De gebruiker wordt eraan herinnerd dat Internet een open en informeel netwerk is, dat wordt gevormd door de internationale koppeling van computernetwerken. Het beheer van het Internet is niet onderworpen aan een centrale entiteit en elk deel van dit netwerk is eigendom van een onafhankelijke publieke of private instantie. De werking ervan is daarom gebaseerd op samenwerking tussen de exploitanten van de verschillende netwerken zonder dat er een verplichting tot levering of kwaliteit van de levering tussen exploitanten bestaat. Netwerken kunnen ongelijke transmissiecapaciteiten en eigen gebruiksbeleid hebben. Niemand kan de goede werking van het Internet als geheel garanderen. Als gevolg hiervan aanvaardt EUROREPAR Car Service geen aansprakelijkheid of garantie in geval van een storing van het Internet (vertraging in transmissies of andere storingen).

 

9. Schorsing of onderbreking van toegang tot de site

EUROREPAR Car Service kan de toegang van de gebruiker tot de Website op elk moment, tijdelijk of niet, opschorten in geval van: schending van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, onverminderd andere rechten en acties ten gunste van EUROREPAR Car Service, technische problemen met betrekking tot de infrastructuur die is ingesteld voor de lancering en de werking van de Website, onderhoud van de Website.

 

10. Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de Site een cookiesysteem heeft opgezet. De gebruiker wordt er dus van op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de Site automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd in zijn internetbrowser.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de gebruikers worden gestuurd om de navigatie op de site te vergemakkelijken en om aanwezigheidsstatistieken vast te stellen. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijk identificeerbare informatie.

De Gebruiker kan het verzenden van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn browser aan te passen.

Alle informatie over cookies in bijlage.

 

 

 

Bijlage - Cookies

 

Wat zijn cookies?

De Autoriteit Consument & Markt omschrijft cookies als: "een klein tekstbestandje dat bij bezoek van een website door de server van die website op de harde schijf van een computer van de Gebruiker wordt gezet". Dit bestandje bevat verschillende gegevens, waaronder:

- Het domein waarop het cookie betrekking heeft

- Aanmaakdatum en vervaldatum

- Deze gegevens worden op de computer van de Gebruiker gezet in de vorm van een tekstbestandje dat toegankelijk is voor een server die er gegevens uithaalt en erin opslaat.

- Een cookie is altijd gekoppeld aan één domeinnaam (het domein van de server die de cookie heeft aangemaakt) zodat de cookie alleen vanuit dezelfde server toegankelijk is.


Onze Sites omvatten een systeem van cookies. Zo wordt de Gebruiker geïnformeerd dat er tijdens bezoeken aan onze Sites automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd.
Cookies zijn bestanden die worden verstuurd naar de harde schijf van de Gebruiker om zo de navigatie op onze Sites te vergemakkelijken en om bezoekstatistieken of gepersonaliseerde publiciteit op basis van de navigatie van de Gebruiker te kunnen vaststellen.
De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn/haar webbrowser te wijzigen.

 

De verschillende cookies die wij gebruiken

Anonieme cookies

Voor het meten van de bezoekfrequentie en het gebruik van de functies op de website. Statistische cookies worden gebruikt om de populariteit van de website te bepalen (het aantal bezoeken, de gemiddeld door de internetgebruikers op de site bestede tijd, links waarop wordt geklikt, enz.). Deze cookies gebruiken wij om onze Website steeds verder te verbeteren zodat wij er zeker van kunnen zijn dat deze optimaal aan de wensen van de Gebruiker voldoet. De cookies die wij gebruiken om de bezoekfrequentie te meten, zijn volledig anoniem en bieden geen mogelijkheden om de Gebruiker van de Website te identificeren of om persoonsgegevens te verzamelen (naam, IP-adres enz.).

 

Cookies voor het opslaan van verbindingsgegevens.

Op een aantal van de websites van Peugeot Nederland N.V. kan de Gebruiker inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord (bijvoorbeeld uw klantaccount op MyPeugeot.nl). Deze websites maken gebruik van cookies om de accountgegevens van de Gebruiker of registratie voor een specifieke dienst te onthouden.

 

Third-party cookies (reclame)

De meeste internetreclame van Peugeot Nederland N.V. wordt weergegeven op websites van derden en wordt geplaatst door een zogeheten derde partij (bijvoorbeeld een advertentienetwerk). Deze derde partijen gebruiken hun eigen cookies om te zien hoeveel personen een banner hebben gezien en/of aangeklikt. Deze door derde partijen aangemaakte cookies zijn onderhevig aan het cookiebeleid van de bedrijven die ze hebben aangemaakt. Peugeot Nederland N.V. kan deze cookies niet lezen en aanmaken.

 

Andere third-party cookies

Peugeot Nederland N.V. gebruikt andere third party cookies om het surfgedag op de websites en reclamebanners van Stellantis N.V. te analyseren. Deze cookies worden door Peugeot Nederland N.V. of door bedrijven die Peugeot Nederland N.V. daarvoor heeft ingehuurd aangemaakt om de populariteit van de verschillende pagina's van de website te meten zodat we de informatie en rubrieken beter kunnen organiseren. Met deze cookies kunnen in voorkomende gevallen ook navigatieproblemen worden gedetecteerd. Met deze informatie kan dus de ergonomie van de diensten worden verbeterd. Deze cookies leveren met name anonieme informatie en gegevens over de bezoekfrequentie en in geen geval naamgegevens. Deze cookies verzamelen anonieme gegevens die ook gebruikt zullen worden om deze en andere sites en reclamebanners van Stellantis N.V. te personaliseren. Deze cookies, die de populariteit van de websites meten, worden niet langer dan 90 dagen bewaard.

 

Flash-cookies

De website maakt gebruik van Adobe Flash Player voor de weergave van de content op Peugeot.nl. De "local shared object"-cookies zijn bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en bepaalde functionaliteiten op de website aan te bieden. Het beheer van deze Flash-cookies is niet mogelijk met uw internetbrowser, maar wel met de software Adobe Flash Player. Op de website van Adobe vindt u meer informatie over de gebruikte cookies http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

 

Gepersonaliseerde publiciteit: Hoe werkt dat?

Er worden cookies opgeslagen in een specifieke map van de computer van de Gebruiker, afhankelijk van de internetpagina's die hij bezoekt. Hierin kan de volgende informatie zijn opgeslagen:

icon-gear